Home / Tin tức / Louis Capital tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai

Louis Capital tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai

Ngày 22/03/2023; Louis Capital đã tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Sau 02 lần tổ chức ĐHCĐ bất thường, Louis Capital đã quyết định thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TGG.

Việc đổ tên Công ty nhằm tạo thuận lợi  cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh và kinh doanh theo định hướng mới của Công ty.

Thái Mậu