Home / Tin tức / Quốc Cường Gia Lai hoãn đại hội cổ đông do sức khoẻ TGĐ không tốt nên không thể điều hành đại hội

Quốc Cường Gia Lai hoãn đại hội cổ đông do sức khoẻ TGĐ không tốt nên không thể điều hành đại hội

Sáng ngày 30/06/2024; Công ty CP Quốc Cường Gia đã kiểm tra tư cách cổ đông gồm có bà Trương thị Thuê – Trưởng ban, bà Trần thị Hương – Thành viên…đã thay mặt Đại hội, lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/06/2024, tại TP.HCM; theo quy định của Pháp luật – Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, với tổng số cổ đông và người đại diện được tham dự Đại hộp hợp lệ là 44 cổ đông. Tổng số cổ phiếu đại diện cho 50.288.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.3% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Vì lý do sức khoẻ của bà Nguyễn thị Như Loan – TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai, không tốt đã phẫu thuật vào ngày 28/06/2024, nên không thể tham dự Đại hội và bà Nguyễn Ngọc Huyền My – cổ đông lớn của Công ty không thể tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty không đủ điền kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên, nên Công ty tạm hoãn để tổ chức sau khi đủ điều kiện.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 01 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông 29/05/2024, tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 275.129.141 cổ phần, tương đương với 275.129.141 quyền biểu quyết. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kế quả kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai năm 2023; ldoanh thu thuần của Công ty đạt 432.354 triệu đồng, đạt 34,16% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 48,58% kế hoạch năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường bất động sản năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện, thủ tục triển khai các dự án đều không được giải quyết. Cùng với đó lãi suất ngân hàng tăng, gây áp lực lớn cho khách hàng và doanh nghiệp. Với những yếu tố không thuận lợi nêu trên, nhu cầu giao dịch bất động sản giảm, dòng tiền hạn chế kéo theo doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước.

Thái Mậu